Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii lub/i etyki i wpisać do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia.

Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom nieobecności "usprawiedliwionej" lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub/i etykę.

W przypadku gdy religia wpisana jest w środku planu zajęć a opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności ucznia z podpisem nauczyciela.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii.

Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36; poz. 155 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1170);
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Wzór wniosku do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o nieodnotowywanie zwolnień i nieobecności z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a.

doc ico