Zgodnie z informacją udostępnioną na www.librus.pl

W opisanym przypadku Uczeń nie jest Uczniem zwolnionym z lekcji religii, a Uczniem, który z własnego wyboru lub wyboru Rodziców nie korzysta z nauki religii.

Jeżeli opiekę nad Uczniem sprawuje Nauczyciel bibliotekarz to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności Ucznia z podpisem Nauczyciela, potwierdzając w ten sposób odpowiedzialność Nauczyciela za bezpieczeństwo Ucznia na tych zajęciach. Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącei obecności/nieobecności Ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru Rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego Ucznia mniej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36; poz. 155 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1170);
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Wzór wniosku do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o nieodnotowywanie zwolnień i nieobecności z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a.

doc ico