Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. „Udział uczniów w zajęciach nie jest bowiem obowiązkowy, nie wiąże się z wystawianiem ocen, nie wpływa na promocję do następnej klasy. Rodzice mogą
w formie pisemnej odmówić wyrażenia zgody na uczestnictwo swych dzieci w tych zajęciach” (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017).
Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

Czy rodzicie uczniów mogą wpływać na formę i treści nauczania przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie?

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego z 2017 roku nakłada na szkoły obowiązek organizowania spotkań, gdzie „Nauczyciel przedstawia rodzicom do akceptacji program nauczania, podręcznik i pomo¬ce dydaktyczne (…) Celem tego spotkania jest uzyskanie aprobaty rodziców dla przedstawionego sposobu realizacji WDŻ.” (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). Zalecamy rodzicom skrupulatne korzystanie z tego prawa.