Jeśli w szkolnym planie zajęć brak informacji o planowanych zajęciach z etyki, to godzi to w prawo uczniów do informacji. Wskazać należy, że umieszczenie w planach zajęć lekcji etyki umożliwi w sposób pełny realizację praw dziecka, a także usunie istniejące ograniczenia w powyższym zakresie. Zapewni to także realizację równego traktowania wszystkich uczniów wobec prawa w sferze informacji i edukacji. Dzięki zapewnionym informacjom w planie zajęć wszyscy uczniowie będą mieli wiedzę i świadomość odnośnie odbywających się zajęć z etyki.
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2018 r., zwrócił uwagę na kwestię organizowania zajęć z etyki. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że umieszczając etykę w planach zajęć wszystkich uczniów zwiększa się samą świadomość o posiadaniu prawa do tego, by dziecko chodziło na etykę lub religię mniejszościową. Jest to szczególnie ważne dla dzieci i rodzin należących do małych grup wyznawców. Właśnie w takiej sytuacji państwo powinno usuwać wszelkie ograniczenia, aby uczniowie, którzy zdecydują się chodzić na lekcje religii mniejszościowej lub etyki, nie zostali zniechęceni trudnym dojazdem, niepotrzebnie długim oczekiwaniem na zajęcia, czy koniecznością wyboru pomiędzy lekcjami religii lub etyki a innymi zajęciami dodatkowymi.
Z uwagi na fakt, że w szkole organizowane są lekcje etyki, konieczne jest, by informacja o tych zajęciach została umieszczona w planie zajęć poszczególnych klas, w sposób analogiczny do informacji o lekcjach religii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wzrośnie świadomość uczniów i rodziców odnośnie możliwości korzystania z takich zajęć, co pozwoli rodzicom na pełną realizację konstytucyjnego prawa do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie z ich przekonaniami. Jednocześnie, uwzględnienie etyki w planie zajęć wymusi racjonalne wyznaczenie godzin tych zajęć, przez co uczniowie i rodzice nie staną przed wyborem lekcji etyki a innymi zajęciami dodatkowymi, lekcjami religii, czy też dogodnym dojazdem. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie pozwoli zapobiec zbyt długim oczekiwaniem na zajęcia przez uczniów uczęszczających na etykę.
Podsumowując, uwzględnienie zajęć etyki w planie zajęć wszystkich klas sprzyja dobru dzieci uczęszczających do szkoły. Szkoła niewątpliwie powinna podejmować wszelkie działania, które służą dobru uczniów i realizują ich prawa.

Konstytucja RP (art. 32) stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.)
§1
1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się naukę religii i etyki:

1)
w szkołach podstawowych - na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych - na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
1a.  W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.

W przygotowywanych przez dyrektorów szkół (w maju każdego roku) projektach arkuszy organizacji, uwzględniane są zajęcia etyki. W związku z powyższym powinny się one znaleźć w tygodniowym planie zajęć.  Dyrektor szkoły, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) kieruje działalnością szkoły, a rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkłada zajęć edukacyjnych (art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).          

W 2015 roku na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostało badanie pod nazwą „Dostępność lekcji religii mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej”. Na jego podstawie przygotowano i opublikowano raport. Autorzy raportu wskazują, iż „umiejscowienie lekcji etyki w szkolnym planie lekcji ma duże znaczenie dla frekwencji na tych zajęciach”. Katecheza umieszczana jest zwykle w środku planu lekcji, a jednocześnie zdarza się, że etyka organizowana jest w późnych godzinach popołudniowych, co doprowadza do rezygnacji z uczestnictwa w tych zajęciach części zainteresowanych uczniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za przejaw dyskryminacji w dostępie do lekcji etyki:

  1. Negatywną reakcję szkoły na zgłoszenie chęci udziału w lekcjach etyki przez rodziców, młodzież i dzieci.
  2. Odmowę organizacji lekcji etyki ze względu na małą liczbę chętnych.
  3. Odmowę zorganizowania lekcji etyki ze względu na deklarowany brak nauczyciela lub brak funduszy.
  4. Organizowanie lekcji etyki w sposób utrudniający uczestnictwo w zajęciach, np. poza standardowymi godzinami lekcyjnymi (etyka poprzedzona tzw. „okienkami”), w placówkach międzyszkolnych oddalonych od miejsca zamieszkania ucznia.
  5. Nieinformowanie uczniów i rodziców o możliwości wyboru etyki, niewpisywanie lekcji etyki do planu zajęć szkolnych, opóźnianie uruchomienia zajęć z etyki względem początku roku szkolnego.