Zgodnie z zapisami Konstytucji RP art. 53 punkt 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach w § 12 dopuszcza odmawianie modlitwy w szkole, zaznacza jednak, że odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem „wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców”.