Nie ma przepisów uniemożliwiających nauczycielom religii jednoczesnego nauczania etyki. W opinii fundacji nauczycielem etyki nie powinna być osoba posiadająca ważne skierowanie przez właściwych biskupów lub zwierzchników kościołów do nauczania określonej religii ani osoby duchowne należące do jakiegokolwiek ze związków wyznaniowych. Zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, nauczyciel etyki nie może być osobą zobowiązaną do przekazywania norm moralnych tylko jednej religii, ale powinien kształtować refleksyjną postawę wobec wartości etycznych i przygotowywać uczniów do rozpoznawania wartości, niezależnie od religijnych przekonań w tym względzie. Zalecamy również przyjęcie zasady, że nauczycielem etyki może być jedynie absolwent studiów filozoficznych lub absolwent podyplomowych studiów z filozofii lub etyki. Fundacja podejmuje się działań mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian ustawowych w tym zakresie. Prosimy o zgłaszanie nam tego typu przypadków.