Tak. Religia i etyka to zajęcia dodatkowe. Można z nich zrezygnować bez konsekwencji na każdym etapie kształcenia. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji:

„Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Zmiana decyzji nie wiąże się z konsekwencjami dla rodziców lub uczniów. (…) Jeśli rezygnacja z udziału ucznia w nauce religii lub etyki nastąpi w trakcie roku szkolnego przed terminem klasyfikacji rocznej, uzyskane oceny śródroczne nie będą brane pod uwagę i uczeń nie otrzyma na koniec roku oceny z tego przedmiotu”.

http://wolnoscodreligii.pl/app/uploads/2014/09/odpzmenrezygnacjaz-religii.pdf

Do pobrania druk oświadczenia o rezygnacji:

Oświadczenie_rezygnacja_z_lekcji_religii.pdf