Kampania informacyjna "Pierwsze zebranie" - wrzesień 2020 r.

Drodzy Rodzice!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021 startujemy z kampanią informacyjną dotyczącą zasad organizacji zajęć z religii i etyki w szkołach skierowaną do rodziców uczniów klas pierwszych, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach organizacyjnych.

Celem kampanii informacyjnej pt. „Pierwsze zebranie” jest przekazanie rodzicom informacji o przepisach prawnych normujących udział dzieci w lekcjach religii i etyki raz ochrona ich praw i wolności wyznania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub/i etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub/i etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii czy też etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów. (link strona RPO )

Podkreślamy zatem, że podstawowym konstytucyjnym prawem każdego rodzica na pierwszym zebraniu jest „prawo do milczenia”. (art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Jeśli rodzice nie złożą oświadczenia w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub etyki, dziecko nie uczęszcza na takie lekcje. Władze szkolne nie mają uprawnienia do zadawania rodzicom dalszych pytań lub czynienia uwag, co do udziału dziecka w zajęciach z religii lub/i etyki.

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii lub/i etyki i wpisania do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia.

Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom "nieobecności usprawiedliwionej” lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub/i etykę.

W przypadku gdy religia wpisana jest w środku planu zajęć a opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności ucznia z podpisem nauczyciela.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983) link:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000983/O/D20200983.pdf oraz informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.

Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji członkom rodzin, przyjaciołom lub znajomym, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach w swoich szkołach lub przedszkolach, by mieli pełną świadomość obowiązującego stanu prawnego i mogli reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Zachęcamy również do aktywnego wsparcia rodziców, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach w waszych szkołach lub przedszkolach poprzez przesłanie e-mailem do dyrekcji szkoły prośby o udostępnienie rodzicom rzetelnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z etyki lub/i religii. 

Poniżej przedstawiamy wzór takiej wiadomości:

 Szanowna Pani/Pan Dyrektor

Jako rodzic uczennicy/ucznia naszej szkoły, celem zapewnienia wszystkim rodzicom uczennic i uczniów pełnej informacji o zasadach zgłaszania uczestnictwa dzieci w zajęciach z religii lub etyki uprzejmie proszę Panią/Pana o umieszczenie – przed terminem pierwszych zebrań organizacyjnych w nowym roku szkolnym – na tablicy ogłoszeń w szkole, a także na stronie internetowej naszej szkoły pisemnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z religii i etyki.

W tym zakresie informuję o opublikowaniu w dniu 28 maja 2020 r. obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983). (link http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000983/O/D20200983.pdf )

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii lub etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak  XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej  „Naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów.” (link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dyrektorzy-szk%C3%B3%C5%82-powinni-informowa%C4%87-rodzic%C3%B3w-i-uczni%C3%B3w-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-organizacji-lekcji-religii )

Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie wskazuje na potrzebę informowania rodziców przez dyrektorów szkół o zasadach organizacji lekcji religii lub etyki w szkołach.     

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii lub/i etyki i wpisać do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia. Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom nieobecności „usprawiedliwionej” lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub/i etykę.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Z poważaniem

 

Z dyskryminacją mamy do czynienia, kiedy równi są nierówno traktowani. O dyskryminacji mówimy również w przypadku, kiedy ma miejsce niepożądane zachowanie związane ze światopoglądem, wyznaniem (brakiem wyznania), a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Jeżeli spotkasz się w szkole z przejawami dyskryminacji, nierównego traktowania uczniów ze względu na wyznanie (lub jego brak), potrzebujesz wsparcia, prosimy napisz do nas na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zachęcamy do zgłaszania przypadków dyskryminacji do wychowawców klas lub dyrektorów szkół. W przypadku nie otrzymania pomocy należy zgłosić sprawę do właściwego Kuratorium Oświaty i dalej do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.


Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24,80-853 Gdańsk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
ul. IX Wieków Kielc 13, 25-516 Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
Tel. 22 5836600
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:15-16:15.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa
tel. 22 5517700
infolinia obywatelska tel. 800 676 676
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 3474100
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.