Równość w szkole - www.rownoscwszkole.pl

Strona Główna


Uczeń ma prawo

do wolności sumienia, wyznania (braku wyznania), myśli, swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą. Uczniowie nie mogą być zmuszani do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w wydarzeniach i uroczystościach o charakterze religijnym wbrew własnej woli lub wbrew woli rodziców.

Rodzice mają prawo

do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wpływu na politykę oświatową realizowaną w szkołach. Szkoła jako instytucja publiczna jest zobowiązana pełnić służebną rolę wobec obywateli, respektując różnorodność wyznania (braku wyznania) rodziców i uczniów.

Szkoły mają obowiązek

organizowania lekcji etyki dla każdego jednego ucznia, który wyrazi takie życzenie. Etyka i religia są przedmiotami nieobowiązkowymi, a udział w nich jest dobrowolny. Wymaganie oświadczeń o rezygnacji z lekcji etyki / religii w sytuacji, gdy uczeń nie był zapisany wcześniej na zajęcia jest niezgodne z prawem.

Uczeń może

być zapisany jednocześnie na lekcje etyki i religii i w każdej chwili ma prawo z nich zrezygnować, bez żadnych konsekwencji i bez wpływu na ocenę z innych przedmiotów czy zachowania.

Szkoła powinna

zapoznać uczniów z ich prawami, zapewnić wszystkim równe traktowanie wobec prawa, obronę przed bezprawnymi atakami na honor i reputację, ochronę przed poniżającym traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

Każdy, kto jest świadkiem

przejawów dyskryminacji powinien zgłosić swoje spostrzeżenia wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły. W przypadku nie otrzymania pomocy należy zgłosić sprawę do Kuratorium Oświaty i dalej do Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt pt. „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii”
realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Pomysł i realizacja projektu: Fundacja Wolność od Religii

Fundacja Batorego

© 2014 - 2015 Fundacja Wolność Od Religii

Polecamy portal Etykawszkole.pl